Algemene leverings- en verhuurvoorwaarden

 

TogaTrouwambtenaar.nl

 

Regenboogsingel 123, 2718 GV, Zoetermeer.

 

Artikel 1 Toepassing van deze voorwaarden
Onderstaande voorwaarden worden geacht door onze wederpartij te zijn aanvaard, zodra zij te harer kennis zijn gebracht. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en verdere transacties, welke tussen ons en dezelfde wederpartij ter hand worden genomen en afgesloten. Bijzondere bedingen welke van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts wederkerig bindend, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de bestellingen waarop zij betrekking hebben.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schrif­telijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 3 Bestellingen

Bestellingen zijn eerst na onze schriftelijke orderbevestiging voor ons bindend, onverminderd de gebondenheid van onze weder­partij aan haar bestelling. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

Artikel 4 Levering
Als plaats van levering geldt die van onze magazijnen, tenzij anders is overeengekomen. Leveringen geschieden ongefrankeerd.Op verzoek van de huurder/wederpartij kunnen de goederen worden afgeleverd waarbij de kosten van vervoer volledig aan de huurder/wederpartij kunnen worden doorberekend.Alle goederen reizen voor risico van de huurder/wederpartij vanaf onze magazijnen ongeacht enig anders luidend beding. Uitlevering van een bestelling kan in termijnen geschieden.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld en behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst alsnog te ontbinden zonder schadevergoeding.Overmacht of andere reden van onmogelijkheid tot levering, daaronder begrepen stakingen, oorlog, mobilisatie, blokkade of andere overheidsmaatregelen, ontslaan ons van alle aansprake­lijkheid en ontheffen ons van de verplichting tot levering, zolang de hier bedoelde omstandigheden voortduren en geven ons het recht de leveringstermijn dienovereenkomstig te verlengen of de overeenkomst in zijn geheel of voor een gedeelte te annuleren.

Artikel 5 Betaling

Betaling geschiedt contant bij afhaling of indien overeenge­komen bij aflevering. Alle niet contante betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen  na factuurdatum en zijn strikt netto tenzij schriftelijk met ons anders overeengekomen. Wij behoudens ons steeds het recht voor te onzer beoordeling onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.Wij hebben het recht om vóór levering van goederen van huur­der/wederpartij betaling van een borgsom te verlangen. Over deze borgsom wordt geen rente vergoed. Deze borgsom wordt na inspectie en goedbevinding van de teruggebrachte goederen aan de huurder/wederpartij geretourneerd. Het is aan huurder/weder­partij niet  toegestaan deze borgsom te verrekenen met het verschuldigde huurbedrag.
Indien huurder/wederpartij nalatig blijft door niet, niet tijdig of niet volledig te betalen, behouden wij ons het recht voor de huurder/wederpartij rente in rekening te brengen ad 1% per maand te rekenen over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, met een minimum van € 100,00, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als volle maand.

De huurder/wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel ver­strijken van enig overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting zonder dat een ingebreke­stel­ling ver­eist wordt en is voor de daaruit voortvloeiende gevolgen aan­sprakelijk.

 


Zodra voornoemde betalingstermijn is verstreken wordt de wederpartij alle buitengerechtelijke incassokosten verschul­digd met een minimum op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), in ieder geval bedragende € 100,00 en onverminderd de ons verder toekomende rechten waaronder de verplichting van de wederpartij tot het voldoen van de contractuele rente als­mede enige proceskostenveroordeling.

 

 

Artikel 6 Reclames
Reclames over de door ons geleverde goederen worden door ons alleen in behandeling genomen, indien deze binnen 24 uur na ontvangst der goederen onder vermelding van factuurnummer en onder opgave van redenen bij ons zijn ingediend. De betrokken goederen dienen in het geval voor inspectie door ons beschik­baar te zijn. De door ons juist bevonden reclames zullen leiden tot vervanging of vergoeding van de betreffende goederen, zulks uitsluitend te onzer beoordeling. De huur­der/weder­partij is niet gerechtigd goederen waarover hij recla­meert zonder toestemming te retourneren.

 

 

Artikel 7 Verplichtingen huurder/wederpartij
Huurder/wederpartij draagt vanaf onze magazijnen de zorg en verantwoordelijkheid voor de van ons gehuurde goederen. Huurder/wederpartij heeft de verplichting de goederen als goed huisvader te gebruiken. Huurder/wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van de gehuurde goederen. Huurder/wederpartij is aansprakelijk voor het ontbreken van een gehuurd item van enige zending, de beschadiging of de vermissing van enig gehuurd goed. Het is aan huurder/weder­partij niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen en/of vermakingen, herstellingen te verrichten.

 


Onverminderd zijn verdere aansprakelijkheid geschiedt even­tueel herstel c.q. vervanging geheel voor rekening van huur­der/wederpartij. Of een gehuurd goed in aanmerking komt voor vervanging of herstel is uitsluitend ter beoordeling van ons. Het is aan huurder/wederpartij uitdrukkelijk verboden rekwi­sieten zoals geweren, sabels, zwaarden en dergelijke openlijk en voor het publiek zichtbaar over de openbare weg te ver­voeren. De verhuurde rekwisieten als vorenbedoeld mogen uit­sluitend worden gebruikt voor theater- of aanverwante doel­einden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen voortvloeiend uit het gebruik van de gehuur­de/geleverde goederen en/of daarop of in verwerkte materialen alsmede voor de gehuurde/geleverde rekwisieten.

 

De huurder/wederpartij is zelf aansprakelijk voor de gekozen maten en/of aan de goederen geconstateerde onvolkomenheden zoals losse knopen, een gesprongen rits en dergelijke.

 


Artikel 8 Retour brengen goederen
De goederen dienen binnen 24 uur na het overeengekomen gebruik te worden terugbezorgd aan onze magazijnen. Voor zoveel dit tijdstip valt op een zondag dienen de goederen de daarop volgende maandag vóór 17.00 uur te zijn terugbezorgd. Bij overschrijding van deze termijn wordt aan huurder/wederpartij 50% van het totaal overeengekomen huur/factuurbedrag in reke­ning gebracht.

 

 

Artikel 9 Annulering
Indien de goederen geleverd zijn is annulering niet mogelijk en is alsdan de volledige huur/factuurprijs verschuldigd. Indien de goederen onze magazijnen nog niet hebben verlaten wordt 50% van het totaal overeengekomen huur/factuurbedrag in rekening gebracht.Indien en voor zover een voorstelling niet mocht doorgaan door welke oorzaak dan ook, volgt geen restitutie van het huur/fac­tuurbedrag respectievelijk blijft het volledige huur/factuur­be­drag verschuldigd.

Artikel 10 Eigendom – auteursrecht
De door ons verhuurde goederen zijn en blijven ons eigendom. Het is aan huurder/wederpartij niet toegestaan de goederen op enige wijze te vervreemden of te bezwaren.Wij behouden ons uitdrukkelijk het auteursrecht voor met be­trekking tot de door ons geleverde en door ons c.q. in onze opdracht vervaardigde goederen. Zonder voorafgaande toestem­ming van ons heeft huurder/wederpartij niet het recht de goe­deren te benutten voor televisie, bioscoop en/of reclame­doel­einden in de meest ruime zin des woords, tenzij anders is over­eengekomen.

 

 

Wij hebben het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de door ons verhuurde/geleverde goederen terug te vorderen, onverminderd onze verdere rechten, waaronder het recht op schadevergoeding in de navolgende gevallen:

 

 

A                 Indien huurder/wederpartij in verzuim is.

 


B                 Indien huurder/wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, faillissement of sursèance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt aangevraagd of tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van het bedrijf en/of organisatie van huurder/wederpartij wordt overgegaan.

 

C                Indien door overgang van aandelen, fusie of overlijden het bedrijf van huurder/wederpartij in andere handen overgaat.

 

D                Ingeval van inbeslagname en/of executie van goederen en/of eigendommen van huurder/wederpartij, zulks met inbegrip van de door ons geleverde goederen.

 

Huurder/wederpartij is verplicht de goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ons te retourneren.

 

E                 De huurder/wederpartij zal ons terstond over één van de hiervoor genoemde feiten of omstandigheden schriftelijk informeren en de beslagleggende (belasting) deurwaarder, de bewindvoerder of de curator terstond inzage in deze overeenkomst geven en deze wijzen op ons eigendomsrecht.

 

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schaden uit welke oorzaak ook aan de zijde van huurder/wederpartij of derden opgekomen in verband met de door ons geleverde goederen of diensten, wordt uitgesloten, tenzij deze schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van TogaTrouwambtenaar.nl
Opzet of grove schuld van personeel en derden waarvan wij ons bedienen leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid.Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van ons tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te allen tijde beperkt tot ten hoogste het overeengekomen huur/factuur­be­drag.

 

De huurder/wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door ons aan huurder/wederpartij verhuurde/geleverde goederen en/of geleverde diensten.


Artikel 12 Overmacht
Indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onver­schil­lig of deze bij het totstandkomen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat rech­terlijke tussenkomst vereist zal zijn en zonder dat wij tegen­over de huurder/wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 


Artikel 13 
In die gevallen waarin binnen de contractuele verhoudingen enige bepaling in deze voorwaarden onredelijk bezwarend wordt geoordeeld, wordt aansluiting gezocht bij een regeling welke – wel aanvaardbaar – het dichtst is gelegen tegen de bedoeling welke met de betreffende bepaling tot uitdrukking is gebracht.

 

 

Artikel 14 Geschillen
Alle geschillen tussen ons en huurder/wederpartij, daaronder begrepen niet-betaling door huurder/wederpartij op het voor de betaling vastgestelde tijdstip, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, voor zover niet vallende onder de competentie van de Kantonrechter, on­ver­minderd ons recht om de huurder/wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.

Hulp Nodig ?

Mocht u hulp nodig hebben, laat het mij gerust weten.